Home
Over ons
Algemene voorwaarden
Routebeschrijving
Diensten en Producten
Bedrijfsinformatie
Mailing lijst
Hulp op Afstand
Webshop
Nieuws
cookies policy
StarOffice
Foto's Bewerken
Speciale tekens
Status netwerkverbinding
Muis via toetsenbord bedienen
Waarom Windows XP
PC op afstand besturen
Domein en webhosting
Prijs domeinen
Prijs pakketten
Portofolie
Webcam server
www..ext
 
Algemene voorwaarden BNzo Automatisering

1. Deze overeenkomst

1.1 Deze Overeenkomst.
Deze Overeenkomst vormt de juridische vastlegging van uw rechten en verplichtingen en die van BNzo (hierna "leverancier", "BNzo", "wij" dan wel "ons" of "onze") met betrekking tot aankopen van producten die worden aangeboden via de bnzo.nl site. Door bestellingen via onze site te plaatsen stemt u in met de voorwaarden van deze Overeenkomst en u herbevestigt deze overeenkomst iedere keer als u gebruik maakt van bnzo.nl. Wij raden u aan deze Overeenkomst af te drukken, te bewaren op een veilige plaats en deze steeds te raadplegen voordat u een transactie aangaat via bnzo.nl. Wij wijzen u erop dat deze Overeenkomst van tijd tot tijd kan worden aangepast conform de procedure in artikel 1.3 hieronder.

1.2 Gehele Overeenkomst.
Deze Overeenkomst bestaat uit (a) ons Privacy Beleid, (b) overige voorwaarden of regels als genoemd in artikel 2.2. Tezamen vormen deze onderdelen de gehele overeenkomst tussen BNzo Automatisering en u betreffende transacties via onze website bnzo.nl en zij vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken met u.

1.3 Wijziging van deze Overeenkomst.
Bnzo Automatiseringbehoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen en de aangepaste versie op de bnzo.nl site te plaatsen. Wanneer wij hiertoe overgaan, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen op de home page.

1.4 Plaats van uitvoering en toepasselijk recht.
BNzo.nl is een onderdeel van Bnzo Automatisering en is gevestigd op Berberislaan 29 te Winterswijk (Nederland) en bekend onder KvK nummer 09140479. Iedere transactie wordt geacht plaats te vinden in Nederland.

2. Persoonsgegevens en privacybeleid

2.1 Gebruik van Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens, zoals contactgegevens en betalingsgegevens die door u zijn opgegeven, worden door ons uitsluitend gebruikt om de transactie te kunnen faciliteren of te onderzoeken. Bnzo Automatisering kan "cookies" of andere technische maatregelen gebruiken om uw ervaring met Bnzo Automatisering te personaliseren.

2.2 Privacy Beleid.
BNzo Automatisering Privacy Beleid maakt onderdeel uit van deze Overeenkomst en door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u tevens in met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zoals beschreven in het Privacy Beleid. Bnzo Automatisering zal persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden of verstrekken aan anderen dan vermeld in het Privacy Beleid, tenzij u Bnzo Automatisering daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij behouden ons echter het recht voor persoonsgegevens zonder uw toestemming bekend te maken indien wij daartoe worden verplicht op grond van de wet of in antwoord op een rechtsgeldig verzoek van een handhavings- of overheidsinstantie.

3. Prijzen en betaling

3.1 Prijzen en Valuta.
De overeengekomen prijs is in Euro s. Ingeval de kosten tussen de datum van de opdracht en het tijdstip der levering stijgen ontvangt u hiervan vooraf bericht. U heeft dan het recht de opdracht te annuleren.

3.2 Betaling.
Leveringen geschieden uitsluitend na vooruitbetaling of middels een door u afgegeven eenmalige machtiging, danwel levering onder rembours. Voor orders met een waarde van Euro 2.500,- of meer dient steeds 50% van de prijs te worden betaald ten tijde van de bevestiging van de order. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de afnemer een rente verschuldigd zijn van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand te rekenen. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het faktuurbedrag en zijn verschuldigd zodra de leverancier de vordering uit handen heeft gegeven.

3.3 Belasting.
De prijzen van alle producten en diensten zijn zoals aangegeven op de website (inclusief en/of exclusief BTW).

4. Levertijd en inbedrijfstelling

4.1 Levertijd.
Indien de orderbevestiging een levertijd vermeldt wordt deze steeds als een streeftermijn beschouwd. De levertijd gaat in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging doch niet voordat de leverancier van de afnemer alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens heeft ontvangen. Indien ten tijde van de orderbevestiging de afnemer aan de leverancier enige betaling verschuldigd is begint de levertijd eerst te lopen op de dag, waarop de leverancier deze betaling heeft ontvangen. De levertijd eindigt op het moment waarop de goederen op het perceel van de afnemer zijn gearriveerd.

4.2 Inbedrijfstelling.
Het installeren van producten geschiedt door de afnemer. Op diens verzoek kan Bnzo Automatisering ter assistentie bij de inbedrijfstelling een technicus aan de afnemer ter beschikking stellen, waarvan de kosten voor rekening van de afnemer zijn.

5. Aansprakelijkheid en overmacht

5.1 Aansprakelijkheid
De leverancier kan op geen enkele wijze door de afnemer aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortkomende uit of in verband staande met het (de) geleverde produkt(en), of het gebruik daarvan, of voor enige andere schade, die het gevolg is van ontijdige of onjuiste waaronder mede is te verstaan onvolledige of gebrekkige levering.

5.2 Ontijdige levering.
Alle andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde aanspraken van de afnemer jegens de leverancier op grond van ontijdige levering zijn eveneens uitgesloten.

5.3 Onvolledige of gebrekkige levering.
Alle andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde aanspraken van de afnemer jegens de leverancier op grond van onjuiste waaronder mede is te verstaan onvolledige of gebrekkige levering, vervallen binnen 3 weken na levering van de machine(s).

5.4 Verhinderd te leveren.
Indien de leverancier door overmacht verhinderd is te leveren, zal zij het recht hebben de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te annuleren. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de leveranciers schuld. Als overmacht zullen o.m. in elk geval gelden: oorlog, oproer, werkstaking, uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en gereedschappen en andere bedrijfsstoornissen, wanprestatie van onze leveranciers.

5.5 Aanspraak van derden.
De afnemer vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden tegenover wie de leverancier zich niet op de onderhavige voorwaarden kan beroepen, voorzover die aanspraken uitgesloten zouden zijn, indien de derden aan deze voorwaarden gebonden zouden zijn.


6. Eigendomsrecht
Geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat de gehele koopprijs is betaald en ook overigens afnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.


7. Modellen en specificaties
Als gevolg van wijzigingen door fabrikant of door niet meer leverbaar zijn van modellen zijn de specificaties zoals vermeld bij opdrachtbevestiging onder voorbehoud. Bnzo Automatisering zal in dit geval een gelijkwaardig product uit de zelfde productrange leveren, waarvan de specificaties minimaal gelijk dan wel hoger liggen dan het oorspronkelijk bestelde product. Tevens behoudt Bnzo Automatisering zich het recht voor opdracht te annuleren, indien bovengemeld alternatief het oorspronkelijke aanschafbedrag overschrijdt.


8. Ontbinding
Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig een of meer van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, is de leverancier gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden of op te schorten, zulks ter keuze van de leverancier. Ontbinding of opschorting laten onverkort de overige rechten van de leverancier, in het bijzonder om van de afnemer vergoeding van de schade te vorderen die de leverancier als gevolg van de voortijdige beëindiging der overeenkomst lijdt.


9. Geschillen
Alle geschillen, welke tussen partijen mochten rijzen, zullen berecht kunnen worden door bevoegde rechter(s) ter keuze van de leverancier, zonder dat hierdoor de bevoegdheid van enige andere rechter wordt uitgesloten.

Links
Adware-Removal-Tool
kb4011086
google 78754
Adware-Removal-Tool
gmail backup
unchecky
driver booster
Reset win7 password
iPhone itimrepair
classic shell
convert x to DVD
CDBurnerXP
ghostery
PortableApps
google imap
Iconrestorer
ninite quick install
SecurStick
Multy Desktop
FileASSASSIN verwijderen
Rainbow Folders
Sandboxie
Windows 7
Internet Explorer 8
Malware verwijderen
Windows SteadyState
AVG free 9.0
online Backup
ColorPic
Online Virusscanner
Verdachte virus file?
Foto's bewerken
Windows vista
Internet Explorer 7
softperfect firewall
7zip
smartftp
cmos recovery
Remote Desktop client
Outlook Backup
kerio personal firewall
Virus verwijderen
Driver ABC
Windows download
Route planner
Windows update
Office update
Google zoekmachine
DVD
Klimtechniek DVD Beltrum DVD
CopyRight 2004 BNzo Automatisering